ประวัติสถานศึกษา  

ความเป็นมาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

      
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เดิมชื่อ วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบูรณ์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 โดยมีนายปัญจะ เกสรทอง ซึ่งในขณะนั้นได้ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ให้การสนับสนุน และผลักดันด้านงบประมาณ ให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรฯ ขึ้นในปีนี้ ซึ่งเป็นปีเกษตรกร
  • พ.ศ.2524 เริ่มรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
  • พ.ศ.2527 เริ่มรับนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 และ ปวท.1
  • พ.ศ.2531 เริ่มรับนักเรียนตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
  • พ.ศ.2537 เริ่มรับนักเรียนภาคนอกเกษตร ในนามวิทยาลัยชุมชุนศรีเพชรบูรณ์ โดยรับนักเรียนระดับ ปวช.สาขาช่างยนต์และสาขาพาณิชยการ และระดับชั้น ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • พ.ศ.2539 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบูรณ์ เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ และได้เริ่มโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต โดยรับนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรศาสตร์
  • พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน ได้เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต นักเรียนตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) และระดับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
                     1) สาขาพืชศาสตร์
                     2) สาขาสัตวศาสตร์
                     3) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                     4) สาขาการบัญชี

 
 

ขนาดและที่ตั้ง

      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่เลขที่ 157  หมู่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110  หรือ ตู้ ปณ.25 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  67000    มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,603 ไร่    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้                                          ทิศเหนือ                  ติดต่อกับหมู่บ้านหนองแส
                                          ทิศใต้                      ติดต่อกับหมู่บ้านหนองคัน
                                          ทิศตะวันออก             ติดต่อกับหมู่บ้านล่องโคม
                                          ทิศตะวันตก               ติดต่อกับหมู่บ้านบุ่งคล้า
การติดต่อสื่อสาร

                                          โทรศัพท์สำนักงาน                   0-5691-3076
                                          โทรสาร                                  0-5691-3077
                                          สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์             Phetchabun02
                                          เว็บไซต์                                 www.pbcat.ac.th 
                                          อีเมล์                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สภาพชุมชน

      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกพืชไร่จำพวกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก ที่สุด การทำสวนมะขามหวาน ปลูกยาสูบและพืชผักผลไม้เมืองหนาว ระบบสาธารณูปโภค อยู่ในระดับพอใช้ การจัดการศึกษามีตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา การคมนาคมเดินทางไปมาสะดวก

สภาพปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 

      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี 2524 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 38 ปี โดยมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มาเป็นลำดับ
สีประจำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

เขียว-ขาว-เหลือง
ระบบโครงสร้างการบริหาร

      วิทยาลัยฯ ได้กระจายอำนาจการบริหารงานให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจและปฏิบัติร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีโครงสร้างการบริหารงานข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาอดีต-ปัจจุบัน

ข้อมูลผู้บริหารวิทยาลัยฯ อดีต – ปัจจุบัน

1.
นายไกรศรี
มานิตย์
พ.ศ.2522-2525
2.
นายโกวิท
ทองกุล
พ.ศ.2525-2532
3.
นายนพรัตน์
จำลองพันธ์
พ.ศ.2532-2537
4.
นายสมควร
ผึ่งผาย
พ.ศ.2537-2540
5.
นายวรเขต
ภัทรกายะ
พ.ศ.2540-2543
6.
ว่าที่ร.ต.วิเชียร
ตันติอธิมงคล
พ.ศ.2543-2547
7.
นายพิชเยนทร์
รามสูต
พ.ศ.2547-2550
8.
ดร.จำลอง
วรรณโคตร
พ.ศ.2550-2555
9.
นายเดชวิชัย
พิมพ์โคตร
พ.ศ.2555-2557
10.
นายสุรพล
อรุณศิวกุล
พ.ศ.2557-2558
11.
นายพนม
เขียวนาคูปภา
พ.ศ.2559-2564
12. นายประเสริฐ วงศ์โปธา พ.ศ.2564-ปัจจุบัน
 
คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดปัจจุบัน

1.
นายประเสริฐ
วงศ์โปธา
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
2.
นางรุ่งอรุณ
ปานเจริญ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบรหารทรัพยากร
3.
นางมณีกาญจน์
ภักดีสรเดช
ตำแหน่งครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4.
นางสาววิภาวี
โพธิ์เกตุ
ตำแหน่งครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
5.
นางสาววริษฐา
ศุกระรัศมี
ตำแหน่งครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ