แผนผังหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
   
   

   
   

นายประเสริฐ วงศ์โปธา
ผู้อำนวยการ
บริหารสถานศึกษา

   
   

นางรุ่งอรุณ  ปานเจริญ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางมณีกาญจน์  ภักดีสรเดช
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นางสาววิภาวี  โพธิ์เกตุ
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ