นางรุ่งอรุณ  ปานเจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 

นายธนา มายนอก

ครูผู้ช่วย

 

นางศิพัชธานันท์ อัศวธนโภคิน
ครู

 

นางนุชนาถ ยอดสุรินทร์
ครู

 

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีพล
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานบัญชี
นายพรมงคล หงษ์ศรีทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายนคร ยืนนาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัลลิกา สิงห์ปรีชา
ครูผู้ช่วย 

นางสาวญาราภรณ์ คำมา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานอาคารสถานที่ หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์