นางรุ่งอรุณ  ปานเจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

นางสาวพุธิตา ลีลา
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป)

นางนัยนา หิรัญญชาติธาดา
ครู

นางนุชนาถ ยอดสุรินทร์
ครู

นางศิพัชธานันท์ อัศวธนโภคิน
ครู 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานบัญชี
นายพรมงคล หงษ์ศรีทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายกฤษณ์  แสงสว่าง
พนักงานราชการ (ด้านสารสนเทศ)
นางจุฑาทิพย์  เขียวนาคูปภา
 
นางสาวสุชาดา  มาเพ็ง
ครู (อัตราจ้าง)
หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานอาคารสถานที่ หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์