นางมณีกาญจน์ ภักดีสรเดช
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นางสาวอนุสรา เสนานุช
ครูผู้ช่วย

นายกฤษณ์ แสงสว่าง
พนักงานราชการ (ด้านสารสนเทศ)

นางสาวศศิธร ศรีพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสกุลรัตน์ โสภัณ
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้างานความร่วมมือ หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ
 
นางมณีกาญจน์ ภักดีสรเดช
ครู
นางสาวสมฤดี คูหาทอง
ครู

 
นางเนตรชนก เคลือบคณโท
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ หัวหน้าส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ   หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน