นางมณีกาญจน์ ภักดีสรเดช
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นางสาวปาลิดา เพียรเกิด
ครู

นายกฤษณ์ แสงสว่าง
พนักงานราชการ (ด้านสารสนเทศ)

นางสาวปาลิดา เพียรเกิด
ครู

นายพีระ เขียวสอาด
ครู

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้างานความร่วมมือ หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ
 
นางมณีกาญจน์ ภักดีสรเดช
ครู
นางสาวสมฤดี คูหาทอง
ครู

 
นางเนตรชนก เคลือบคณโท
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ หัวหน้าส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ   หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน