นางสาววิภาวี  โพธิ์เกตุ
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

 

นางสาวอรวรรณ เห็มกอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวชัญญ์รยา บุตรเชื้อ
ครูผู้ช่วย

นายนพรัตน์ ทองเฟื่อง
ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานกิจกรรม หัวหน้างานครูที่ปรึกษา หัวหน้างานปกครอง
นางสาวธนภรณ์ ชายเดชกุล
ครูผู้ช่วย
นายคณิชสิรชาต ช้างน้อย
ครูผู้ช่วย
นายพีระ เขียวสอาด
ครู
หัวหน้างานแนะแนวฯ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนฯ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ