นางสาววิภาวี  โพธิ์เกตุ
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

 

นางสาววิภาวี  โพธิ์เกตุ
ครู

นายปรเมศวร์ น้อยหมอ
พนักงานราชการ (ครู)

นายปรเมศวร์ น้อยหมอ
พนักงานราชการ (ครู)

หัวหน้างานกิจกรรม หัวหน้างานครูที่ปรึกษา หัวหน้างานปกครอง
นางสาวสมฤดี คูหาทอง
ครู
นางสาวอุษา  จันมา
ครู (อัตราจ้าง)
นายพีระ เขียวสอาด
ครู
หัวหน้างานแนะแนวฯ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนฯ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ