นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

นางสาววิภาวี  โพธิ์เกตุ
ครู

นางโสภิกุล มัทวานุกูล
ครู

นายนคร ยืนนาน
ครูผู้ช่วย

นางมณีกาญจน์ ภักดีสรเดช
ครู 
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเกษตร หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
นางนุชนาถ ยอดสุรินทร์
ครู
นางสาววริษฐา  ศุกระรัศมี
ครู

นางสาววริษฐา  ศุกระรัศมี
ครู

นายทวีศักดิ์ สีทะ
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญฯ หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 
นายชัยสิทธิ์ บูรณะ
ครูผู้ช่วย
นางโสภิกุล มัทวานุกูล
ครู

นายศักดิ์โสธร ประดับศรี
ครูผู้ช่วย

 
หัวหน้าวิทยบริการฯ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน