นางสาววริษฐา  ศุกระรัศมี
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสุภาพร อวรัญ
ครู

นางโสภิกุล มัทวานุกูล
ครู

นายพีระ  เขียวสอาด
ครู

นางมณีกาญจน์ ภักดีสรเดช
ครู 
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเกษตร หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
นางนุชนาถ ยอดสุรินทร์
ครู
นางสาววริษฐา  ศุกระรัศมี
ครู

นางสาววริษฐา  ศุกระรัศมี
ครู

นายทวีศักดิ์ สีทะ
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญฯ หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 
นางศิพัชธานันท์ อัศวธนโภคิน
ครู 
นางโสภิกุล มัทวานุกูล
ครู

นายทวีศักดิ์ สีทะ
พนักงานราชการ (ครู)

 
หัวหน้าวิทยบริการฯ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน