ข้อมูลบุคลากร  
 
 


1. ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามประเภท 

ระเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 3 0 3
ข้าราชการครู 4 14 18
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค(2) 1 0 1
พนักงานราชการ 3 4 7
ลูกจ้างประจำ 11 4 15
ลูกจ้างชั่วคราว 8 11 19
พนักงานจ้างเหมาบริการ 2 1 3
วม 32 34 66

2. ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิทางการศึกษา

ประเภท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
รวม
ผู้บริหาร
-
3
-
-
3
ข้าราชการครู - 10 8 - 18
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
-
-
-
1
1
พนักงานราชการ
-
-
7
-
7
ลูกจ้างประจำ
-
-
5
10
15
ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
10
16
26
พนักงานจ้างเหมาบริการ - - - 3 3
รวมทั้งหมด
-
13
26
27
66
                                                                                       
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563