ข้อมูลหลักสูตร ฯ  
 
 

  หลักสูตรที่เปิดสอน ภาคปกติ

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     
     1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
          1.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์               
                    -  สาขางานพืชศาสตร์               
                    -  สาขางานสัตวศาสตร์              
                    -  สาขางานช่างเกษตร  
   
     1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
          1.2.1 สาขาวิชาพณิชยการ               
                    -  สาขางานการบัญชี                 
                    -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
      
      2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม             
             -  สาขาวิชาพืชศาสตร์                    
             -  สาขาวิชาสัตวศาสตร์                  

      2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ             
             -  สาขาวิชาการบัญชี                     
             -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

ศูนย์การเรียนและอศ.กช. ที่เปิดสอนนอกจากวิทยาลัยฯ (จันทร์-ศุกร์) 
             1. ศูนย์การเรียน สักหลง
             2. ศูนย์การเรียน คลองศาลา
             3. ศูนย์การเรียน น้ำร้อน
             4. อศ.กช. ฝ่ายนาแซง
             5. อศ.กช. บ้านไร่

   หลักสูตรที่เปิดสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ (สำหรับผู้มีงานทำ)  

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     
     1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
          1.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์               
                    -  สาขางานการเกษตร        
                    -  สาขางานเกษตรทั่วไป            

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
      
      2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม             
             -  สาขาวิชาพืชศาสตร์                    
             -  สาขาวิชาสัตวศาสตร์               

      2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ             
             -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ศูนย์การเรียนที่เปิดสอนภาคเสาร์-อาทิตย์ (สำหรับผู้มีงาน)
             1. ศูนย์การเรียน โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย (ศรีเทพ)
             2. ศูนย์การเรียน อบต.นาป่า
             3. ศูนย์การเรียน กศน. บ้านหวาย
             4. ศูนย์การเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว
             5. ศูนย์การเรียน หลักด่าน
             6. ศูนย์การเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

 

 


 สวัสดิการที่ได้รับการสนับสนุนจากวิลัยฯ

ระดับ ปวช. 

          - โครงการเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ
          - หอพักฟรี  มีครูพี่เลี้ยงคอยดูแล   
          - อาหารฟรี   3  มื้อ  /  ต่อวัน
          - มีทุนการศึกษา
          - มีเงินกู้ยืม  กยศ.
          - สนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียน
          - สนับสนุนการร่วมกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อกท.) 
          - ฝึกงานใน และต่างประเทศ

ระดับ ปวส. 

          - ค่าลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 4,000 บาท ต่อหนึ่งภาคเรียน
          - ค่าที่พักและอาหาร ภาคเรียนละ 2,500 บาท
          - มีทุนการศึกษา
          - มีเงินกู้ยืม  กยศ.
          - สนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียน         
          - สนับสนุนการร่วมกิจกรรม (อกท.)
          - ฝึกงานใน และต่างประเทศ

      

  เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่วิธีการรับสมัคร

  - รับสมัครระบบโควตา 
  - รับสมัครตรง ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน
  1.  ผู้สมัครระดับ ปวช. ทุกสาขา
              1.1 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3)
              1.2 มีความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
              1.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
              1.4 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

   2. ผู้สมัครระดับ ปวส. ทุกสาขา
               2.1 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
               2.2 สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
               2.3 มีความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาเองรักในอาชีพ มีความขยัน อดทน รักความก้าวหน้า
               2.4 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
               2.5 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์    
       
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียนและรายงานตัว
     1. ใบแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ฉบับจริงพร้อมสำเนา
     2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน  1  ฉบับ
     3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว จำนวน  2 รูป (ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ)
     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ