ข้อมูลอาคารสถานที่  
 
 


ข้อมูลอาคารสถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลการใช้พื้นที่
ข้อมูลอาคารเรียน-บ้านพัก