ข้อมูลครุภัณฑ์  
 
 

ข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์