วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นางรุ่งอรุณ ปานเจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายธนา มายนอก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางศิพัชธานันท์ อัศวธนโภคิน
ครู
หัวหน้างานบุคลากร

นางนุชนาถ ยอดสุรินทร์
ครู
หัวหน้างานการเงิน

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีพล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานบัญชี

นายพรมงคล หงษ์ศรีทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
หัวหน้างานพัสดุ

นายนคร ยืนนาน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวมัลลิกา สิงห์ปรีชา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวญาราภรณ์ คำมา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์