วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาววิภาวี  โพธิ์เกตุ
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

นางสาวอรวรรณ เห็มกอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานกิจกรรม

นางสาวชัญญ์รยา บุตรเชื้อ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายนพรัตน์ ทองเฟื่อง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานปกครอง

นางสาวธนภรณ์ ชายเดชกุล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานแนะแนวฯ

นายคณิชสิรชาต ช้างน้อย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนฯ

นายพีระ เขียวสอาด
ครู
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ