วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาววิภาวี โพธิ์เกตุ
ครู
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางโสภิกุล มัทวานุกูล
ครู
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์,
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายพีระ เขียวสอาด
ครู
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเกษตร

นางมณีกาญจน์ ภักดีสรเดช
ครู
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางนุชนาถ ยอดสุรินทร์
ครู
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญฯ

นางสาววริษฐา ศุกระรัศมี
ครู
หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์,
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นายทวีศักดิ์ สีทะ
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายชัยสิทธิ์ บูรณะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าวิทยบริการฯ

นายศักดิ์โสธร ประดับศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน