วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นางมณีกาญจน์ ภักดีสรเดช
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวอนุสรา เสนานุช
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายกฤษณ์ แสงสว่าง
พนักงานราชการ (ด้านสารสนเทศ)
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวศศิธร ศรีพรม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวสกุลรัตน์ โสภัณ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ

นางมณีกาญจน์ ภักดีสรเดช
ครู
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาวสมฤดี คูหาทอง
ครู
หัวหน้าส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นางเนตรชนก เคลือบคณโท
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน