วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นางนัฏยา ลิ้มไพบูลย์
ผู้อำนวยการ
บริหารสถานศึกษา

นางรุ่งอรุณ ปานเจริญ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร และ ฝ่ายวิชาการ

ดร. นริศรา ทองยศ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา