วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่ รางวัลที่ได้รับ
1 พ.ศ.2527 ได้รับที่ระลึกร่วมก่ออนุสรณ์ผู้เสียสละเข้าค้อ
2 พ.ศ.2528ได้รับโล่ประกาศเกียรคุณในฐานะผู้มีอุปการคุณและให้ความร่วมมือในการก่อสร้างพระดำหนักเขาค้อ
3 พ.ศ.2530 ได้รับโล่รางวัลติดตามผลงานดีเด่น
4 พ.ศ.2531 ได้รับโล่รางวัลเสมาทองแผนกวิชาที่มีผู้สำเร็จการศึกษา
5 พ.ศ.2532 ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา กลุ่มวิทยาลัยเกษตรกรรม ภาคเหนือ
6 พ.ศ.2532 ได้รับโล่เป็นเจ้าภาพจัดงาน อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11
7 พ.ศ.2533ได้รับโล่ศูนย์วิทยาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
8 พ.ศ.2534ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
9 พ.ศ.2534ได้รับโล่สนับสนุนกิจกรรมของกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง
10 พ.ศ.2539 ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประเภทสถานศึกษาเกษตร จากกรมอาชีวศึกษา
11 พ.ศ.2542 ได้รับเกียรติบัตร  โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดสารเสพติด จากกระทรวงศึกษาธิการ
12 พ.ศ.2542 ได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา จากกรมอาชีวศึกษา
13 พ.ศ.2543 ได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา จากกรมอาชีวศึกษา
14 พ.ศ.2544 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดป้ายนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
15 พ.ศ.2544 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  3 ในการประกวดอาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือและชนะเลิศในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ
16 พ.ศ.2544 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  1ในการประกวดงานการสัมมนาผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
17 พ.ศ.2545 ได้รับการคัดเลือกเป็นค่ายย่อยดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีสามัญ อาชีวศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 1
18 พ.ศ.2545 ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
19 พ.ศ.2545 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  1 ในการประกวดงานการสัมมนาผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
20 พ.ศ.2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่  1 ในการประกวดงานการสัมมนาผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
21 พ.ศ.2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่  1 ในการแข่งขันทักษะธุรกิจเกษตร ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
22 พ.ศ.2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดงานการสัมมนาผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
23 พ.ศ.2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชน ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
24 พ.ศ.2547 ได้ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ.
25 พ.ศ.2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  1 ในการประกวดผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา “ ผลิตภัณฑ์จากพืชกำจัดพยาธิภายนอกสำหรับปศุสัตว์” ในงานการชาด จังหวัดเพชรบูรณ์
26 พ.ศ.2548 เป็นหน่วย อกท.ดีเด่น อันดับที่ 1 ภาคเหนือ
27 พ.ศ. 2550  ผ่านการประเมินภายนอก จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
28 พ.ศ. 2551 นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2551 จำนวน 2 คน
29 พ.ศ. 2552 ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
30 พ.ศ. 2552 นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 คน
31 พ.ศ.2553 นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชยพระราชทาน ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2553 จำนวน 1 คน
32 พ.ศ.2554 นักศึกษาได้รับรางวัลคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 คน
33 พ.ศ.2554 ผ่านการประเมินภายใน โดยต้นสังกัด
34 พ.ศ.2555 นักศึุกษาได้รับรางวัลคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นปีการศึกษา 2555
35 พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศชนะคะแนน อันดับที่ 1 ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
36 พ.ศ. 2555 ชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญทอง ทักษะการเพาะเห็ด ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
37 พ.ศ.2555 ชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการจัดสวนตู้ปลา ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
38 พ.ศ.2555 ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนถาด ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
39 พ.ศ. 2555 ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
40 พ.ศ.2555 ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนตู้กระจก ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
41 พ.ศ.2555 ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ทักษะศิลปประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ณ วิทยาัลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
42 พ.ศ.2555 ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการพูดในที่ชุมชน ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
43 พ.ศ.2555 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ทักษะการสร้างและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ อกทงระดับ ภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
44 พ.ศ.2555 ชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน ทักษะบัญชีฟาร์ม ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
45 พ.ศ.2555 ผ่านการประเมินภายนอก รอบสาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลประเมินในภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับร้อยละ 81.42
46 พ.ศ. 2556   รองชนะเลิศอันดับที่ 5 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ณ ศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์
47 พ.ศ. 2556   รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
48 พ.ศ. 2556   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ บัญชีฟาร์ม ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
49 พ.ศ. 2556   รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชน ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
50 พ.ศ. 2556   รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะการสร้างและนำเสอนผลงานในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
51 พ.ศ. 2556   รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะการเพาะเห็ด ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
52 พ.ศ. 2556   รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
53 พ.ศ. 2556   รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใสในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
54 พ.ศ. 2556   รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง การแข่งขันทักษะการจัดสวนตู้กระัจก ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
55 พ.ศ. 2556   รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะการจัดตู้ปลา ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
56 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันศิลปะประดิสฐ์ ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
57 พ.ศ. 2556   ชนะเลิศอันดับที่  1  ระดับเหรียญทอง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาค  กิจกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้
58 พ.ศ.  2556   ชนะเลิศอันดับที่  1  ระดับเหรียญทอง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาค  กิจกรรมเตาประหยัดพลังงาน
59 พ.ศ.  2556     ชนะเลิศอันดับที่  1  ระดับเหรียญทอง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับชาติ  กิจกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้
60 พ.ศ.2557  - ชนะเลิศอันดับที่ 1  ระดับเหรียญทอง ทักษะบัญชีฟาร์ม ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ  ครั้งที่ 35  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
61 พ.ศ.  2557  - ชนะเลิศอันดับที่ 5  ระดับเหรียญทอง  ทักษะศิลปะประดิษฐ์  ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ  ครั้งที่ 35  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
62 พ.ศ.  2557  - ชนะเลิศอันดับที่ 6  ระดับเหรียญเงิน  ทักษะการพูดในที่ชุมชน ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ  ครั้งที่ 35  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
63 พ.ศ.  2557  - ชนะเลิศอันดับที่ 1  ระดับเหรียญทอง  ทักษะบัญชีฟาร์ม  ในการประชุมวิชาการ  อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ 35  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
64 พ.ศ.  2557  - ชนะเลิศอันดับที่ 1  ระดับเหรียญทอง  ทักษะการพูดในที่ชุมชน  ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
65 พ.ศ.  2557  - ชนะเลิศอันดับที่ 1  ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนถาด ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ 35  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
66 พ.ศ.  2557  - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ 35  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
67 พ.ศ.  2557  - ชนะเลิศอันดับที่ 3  ระดับเหรียญทอง ทักษะศิลปะประดิษฐ์  ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ 35  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
68 พ.ศ.  2557  - ชนะเลิศอันดับที่ 3  ระดับเหรียญทอง ทักษะศิลปะประดิษฐ์  ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ 35  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
69 พ.ศ.  2557  - ผ่านการประเมินภายนอก รอบสม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับร้อยละ 81.42
70 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 10  ระดับเหรียญทองแดง  ทักษะพืชไร่  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
71 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 10  ระดับเหรียญทองแดง  ทักษะการผสมเทียมโค  ในการประชุมวิชาการ  อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
72 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 10  ระดับเหรียญทองแดง  ทักษะไก่ไข่  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
73 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 4  ระดับเหรียญเงิน  ทักษะช่างยนต์  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
74 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 4  ระดับเหรียญทอง  ทักษะช่างไฟฟ้า  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
75 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 4  ระดับเหรียญทองแดง  ทักษะการใช้แทรกเตอร์ล้อยางในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
76 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 4  ระดับเหรียญเงิน  ทักษะช่างสำรวจ  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
77 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 8  ระดับเหรียญเงิน  ทักษะผลิตน้ำผักและผลไม้  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
78 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 8  ระดับเหรียญเงิน  ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อไก่ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
79 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 8  ระดับเหรียญทอง  ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อไก่  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีแพร่
80 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 8  ระดับเหรียญทอง  ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
81 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 4  ระดับเหรียญทองแดง  ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
82 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 4  ระดับเหรียญทองแดง ทักษะการเพาะและขยายพันธุ์ปลาในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
83 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 4  ระดับเหรียญเงิน  ทักษะพื้นฐานทางการประมง  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
84 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 2  ระดับเหรียญทอง  ทักษะการจัดสวนหย่อม  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
85 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 2  ระดับเหรียญทองทักษะการจัดตู้ปลาในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
86 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่  2  ระดับเหรียญทอง  ทักษะการจัดสวนถาด  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
87 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 2  ระดับเหรียญเงิน  ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใสในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
88 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 2  ระดับเหรียญทอง  ทักษะการจัดสวนตู้กระจก  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
89 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 2  ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดดอกไม้  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
90 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่  2  ระดับเหรียญทอง  ทักษะศิลปประดิษฐ์  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
91 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 9  ระดับเหรียญทอง  ทักษะการสร้างและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
92 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 9  ระดับเหรียญเงิน  ทักษะบัญชีฟาร์มโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัย       เกษตรและเทคโนโลยีแพร่
93 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 5  ระดับเหรียญทอง  ทักษะการพูดในที่ชุมชน  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
94 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 5  ระดับเหรียญทองแดง  ทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
95 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 5  ระดับเหรียญเงิน  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
96 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 2  ระดับเหรียญเงิน  ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ  (นานาชาติ)ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
97 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 2  ระดับเหรียญทอง  ทักษะการแสดงละเล่นท้องถิ่น  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
98 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 5  ระดับเหรียญเงิน  สาขาพืชศาสตร์  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
99 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 5  ระดับเหรียญเงิน  สาขาสัตวศาสตร์และประมง  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
100 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 5  ระดับเหรียญเงิน  สาขาทั่วไป  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
101 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 10  ระดับเหรียญทอง  สาขาพืชศาสตร์  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
102 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 10 ระดับเหรียญทองแดง  สาขาสัตวศาสตร์  ในการประชุมวิชาการ  อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
103 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 10  ระดับเหรียญทองแดง สาขาประมง ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
104 พ.ศ.  2558  - ระดับเหรียญทอง  การแสดงผลงานกิจกรรมดีเด่นของหน่วย อกท.ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
105 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 10  ระดับเหรียญทอง  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
106 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 10  ระดับเหรียญเงิน  ประเภทสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีการเกษตรในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 37  ณ        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
107 พ.ศ.  2558  - ระดับเหรียญทอง การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
108 พ.ศ.  2558  - ระดับเหรียญทอง  อกท.  หน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น  ในการประชุมวิชาการอกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
109 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 10 ระดับเหรียญทอง การแสดงนันทนาการ  ในการ           ประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
110 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 10  ระดับเหรียญเงิน  โฟล์คซอง  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
111 พ.ศ.  2558  - ชนะเลิศอันดับที่ 10  ระดับเหรียญทองแดง ร้องเพลงลูกทุ่งชายในการ         ประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 37  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
112 พ.ศ.  2559  - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3  ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 38  ณ วิทยาลัย       เกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
113 พ.ศ.  2559  - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง  การจัดสวนตู้ปลา  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 38  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
114 พ.ศ.  2559  - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง  การจัดสวนตู้กระจก  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 38  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
115 พ.ศ.  2559  - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง  การเพาะและขยายพันธุ์ปลา  ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 38  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
116 พ.ศ.  2559  - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง พื้นฐานทางการประมง ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 38  ณ วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีพิจิตร
117 พ.ศ.  2559  - ชนะเลิศอันดับที่ 2  พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์  ในการประชุมวิชาการภาคเหนือ ครั้งที่ 38  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
118 พ.ศ.  2559  - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง  บัญชีฟาร์มโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประชุมวิชาการ  อกท. ภาคเหนือ  ครั้งที่ 38  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
119 พ.ศ.  2559  - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง  การจัดสวนตู้กระจก  ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ  ครั้งที่ 38  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
120 พ.ศ.  2560  - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง  ทักษะตารางการคิดคำนวณ  ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
121 พ.ศ.  2560  - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง  ทักษะบัญชีฟาร์ม ในการประชุม         วิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
122 พ.ศ.  2560  - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง  ทักษะพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
123 พ.ศ.  2560  - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง  ทักษะการจัดสวนถาด ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
124 พ.ศ.  2560  - ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง  ทักษะการจัดสวนตู้กระจก ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
125 พ.ศ.  2560  - รางวัลระดับเหรียญทอง  ทักษะการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
126 พ.ศ.  2560  - รางวัลระดับเหรียญทองแดง ทักษะการเขียนแผนธุรกิจในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
127 พ.ศ.  2560  - รางวัลระดับเหรียญทอง  ทักษะการจัดสวนหย่อมในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
128 พ.ศ.  2560  - รางวัลระดับเหรียญทอง  ทักษะการจัดสวนถาดในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
129 พ.ศ.  2560  - รางวัลระดับเหรียญทอง  ทักษะการจัดดอกไม้ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
130 พ.ศ.  2560  - รางวัลระดับเหรียญเงิน  ทักษะการผลิตน้ำผักผลไม้ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
131 พ.ศ.  2560  - รางวัลระดับเหรียญเงิน  ทักษะการผลิตไส้กรอกในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
132 พ.ศ.  2560  - รางวัลระดับเหรียญเงิน  ทักษะการผลิตลูกชิ้นไก่ในการประชุมวิชาการ          อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
133 พ.ศ.  2560  - รางวัลระดับเหรียญทอง  ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืชในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
134 พ.ศ.  2560  - รางวัลระดับเหรียญเงิน  ทักษะสาขาวิชาพืชศาสตร์ในการประชุมวิชาการอกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
135 พ.ศ.  2560  - รางวัลระดับเหรียญเงิน  ทักษะการพูดในที่ชุมชนในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
136 พ.ศ.  2560  - รางวัลระดับเหรียญทองแดง  ทักษะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ในการประชุมวิชาการอกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
137 พ.ศ.  2560  - รางวัลระดับเหรียญทอง  การจัดนิทรรศการทางการเกษตร ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
138 พ.ศ.  2560  - รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม  สาขาบริหารธุรกิจ ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
139 พ.ศ.  2560  - รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม  สาขาศิลปะเกษตรในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
140 พ.ศ.  2561  - รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตหนูน้อยตกน้ำ  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
141 พ.ศ.  2561  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มที่ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารชาเนียมหอมผสมรำข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
142 พ.ศ.  2561  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การศึกษาอัตราการใช้น้ำหมักใบหูกวางที่เสริมในน้ำที่ใช้เพาะปลาดุก ต่างกัน 3 ระดับ โครงงานวิทยาศาสตร์