วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งวิทยาการ บริการวิชาชีพ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ประชาคมอาเชียน

 

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาและบริการวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน
 2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่งถึงและเท่าเทียม
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 

เป้าประสงค์

 1. ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และปริมาณผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น
 2. เพิ่มการบริการวิชาการและวิชาชีพเกษตรให้กับประชาชนผู้ด้วยโอกาสและคนพิการอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
 3. คณาจารย์ ครู ครูฝึกในสถานประกอบการ บุคลากร ของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ยกระดับคุณภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตรและเพิ่มปริมาณผู้เรียนรองรับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
 2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการบริการวิชาการและวิชาชีพอาชีวศึกษาเกษตร
 3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน คณาจารย์ ครู ครูฝึกในสถานประกอบการ บุคลากรการศึกษาเกษตร
 4. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา