วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นายพีระ เขียวสอาด

หัวหน้าแผนกวิชา

นายนคร ยืนนาน

ครูประจำแผนกวิชา

นายศักดิ์โสธร ประดับศรี

ครูประจำแผนกวิชา

นายอนุศาสน์ อนุศาสนนันท์

ครูประจำแผนกวิชา