วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นางเนตรชนก เคลือบคณโท

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวอรวรรณ เห็มกอง

ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวอุษา จันมา

ครูประจำแผนกวิชา