วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นางนุชนาถ ยอดสุรินทร์

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวญาราภรณ์ คำมา

ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวมัลลิกา สิงห์ปรีชา

ครูประจำแผนกวิชา

นายธนา มายนอก

ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวธนภรณ์ ชายเดชกุล

ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวศศิธร ศรีพรม

ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวสุปรีญา วันดี

ครูประจำแผนกวิชา