วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวชัญญ์รยา บุตรเชื้อ

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวคณิตา นิลนนท์

ครูประจำแผนกวิชา

นายคณิชสิรชาต ช้างน้อย

ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวพรทิพย์ ทะสวัสดิ์

ครูประจำแผนกวิชา